El biogàs a Espanya: un desafiament pendent


Els gasos renovables són aquells obtinguts a partir de matèries primeres o fonts renovables, entre ells el biogàs generat en processos de digestió anaeròbia, el qual és emprat per a la generació conjunta d’energia elèctrica i tèrmica, a més de poder ser transformat en gas natural i ser injectat a la xarxa.

Actualment hi ha més de 500 instalacions a Europa. No obstant, Espanya te un gran potencial per a la generació de biogàs degut a les grans superfícies de terra conreable i de residu agropequaris generats. De fet es situa en tercer lloc amb el major potencial per sota de França i Alemanya, països que si han desenvolupat considerablement aquesta tecnologia. Per què estem tan atrassats? Existeix un desconeixement clar al sector, però sobretot hi ha una falta de polítiques clares, interconnectades i coordinades en la lluita contra el canvi climàtic, la autosuficiència energètica, la gestió de residus i el desenvolupament rural. Esperem enlairar-nos en algun moment en aquest país, i des de  ProCycla fem tot el possible per a que així sigui. Junts hem d’avançar en la valorització de residus orgànics i cuidar el medi ambient.