8 Setembre, 2020

Gestió ambiental

Gestió ambiental


Els nostres servies de consultoria mediambientals compten amb la capacitat científica d’estudi i anlàlisis amb quadres tècnics per poder portar a terme la realització de projectes, a més d’oferir assessorament legal en matèria mediambiental, anàlisis de cicle de vida de productes/projectes, o en el disseny de programes de prevenció.


Auditories mediambientals

Encara que en general s’entén per auditoria la verificació de registres comptables, la seva aplicació al camp mediambiental suposa un estudi global del funcionament de l’empresa per a comprovar que les responsabilitats civils i materials en matèria de medi ambient estiguin prou cobertes pels sistemes de gestió mediambiental en tots els seus aspectes. Aquest tipus d’anàlisi sol incloure la revisió de:

 • Els requisits legals i reglamentaris que afecten a l’empresa.
 • La determinació de tots els components en l’activitat empresarial amb repercussions mediambientals, identificant tant els aspectes directes com indirectes, i establint els criteris per a la seva avaluació.
 • Les pràctiques i procediments de gestió mediambiental existents.
 • La informació disponible sobre les recerques d’incidents previs amb una repercussió mediambiental.
 • Les possibles queixes de la ciutadania (veïns, associacions de consumidors, etc.) sobre les activitats de l’empresa.

Certificació Ambiental ISO 14001

El grup de normes ISO 14000 està concebut especialment per a les activitats de gestió ambiental. Les dues primeres normes, 14001:2015 i 14004:2004, s’ocupen, respectivament, dels requisits, pautes i directrius de sistemes de gestió ambiental, per la qual cosa afecten activitats com l’avaluació de plans, les anàlisis de cicles de vida, la realització d’auditories i posar a la disposició del públic les actuacions. En concret, els Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) que respectin la norma ISO 14001:2015 tindran com a objectius:

 • La identificació i el posterior control de l’impacte ambiental d’activitats, productes o serveis.
 • La millora continua de les pràctiques en matèria mediambiental.
 • La posada en marxa d’una visió sistemàtica per a l’establiment de metes concretes, l’adopció de mesures per a la seva consecució i l’obtenció d’elements probatoris definitius.

Certificat Qualitat ISO 9001

En l’actualitat, la sèrie de Normes ISO 9000 configuren la base d’implantació de sistemes de qualitat de major reconeixement mundial, ja que proporcionen un nucli comú flexible i aplicable a qualsevol empresa, independentment de la seva activitat o dimensió. En concret, la família de normes ISO 9001 és un model de Gestió de la Qualitat que reuneix les pautes que ha d’aglutinar qualsevol empresa, amb independència de la seva grandària o activitat, per a aconseguir l’acreditació de qualitat. El propòsit final és assegurar que tots els processos d’una organització es desenvolupin de manera coordinada, millorant l’efectivitat i la satisfacció de totes i cadascuna de les parts interessades, ja siguin clients, accionistes, personal, proveïdors, o la societat en general. La Norma ISO 9001:2000 està basada en vuit principis de gestió de la qualitat: orientació al client, lideratge, participació del personal, enfocament de processos, enfocament de sistemes per a la gestió, millora contínua, presa de decisions basades en fets, i relacions de benefici mutu amb proveïdors.


Avaluacions ambientals (AEA/AIA)

Es tracta del procediment administratiu a través del qual s’analitzen els possibles efectes significatius sobre el medi ambient de tots aquells plans, programes i projectes que puguin tenir una afecció negativa sobre aquest. A ProCycla realitzem assessorament en els dos blocs que formen l’avaluació ambiental:

 • Avaluació Estratégica Ambiental (AEA): centrada en plans i programes.
 • Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA): destinada als projectes.

Eficiència energètica (CEE)

El Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble, obligatori, excepte excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.


Estudis d’Integració Paisatgística (EIP)

Són aquells documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions -en els casos previstos per la normativa vigent- i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. Aquest estudi ha de ser elaborat per personal tècnicament competent i el promotor del projecte té l’obligació de presentar-lo a l’Ajuntament corresponent per al seu enviament al Departament de Territori i Sostenibilitat. Un estudi d’impacte i integració paisatgística (EIP) es requereix en els següents suposats:

 • En les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per a implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic.
 • En altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter general o un pla territorial o urbanístic.