8 Setembre, 2020

Gestió de projectes

Gestió de projectes

Des del nostre departament d’enginyeria, oferim assistència i suport tècnic en diferents àmbits:


Estudis de viabilitat

En la majoria d’ocasions resulta imprescindible realitzar una avaluació tecno-econòmica prèvia per a la determinació de la rendibilitat i períodes d’amortització dels projectes. Això permet a les empreses, de manera preliminar, avaluar la idoneïtat del seu projecte i estimar la inversió necessària, d’una forma molt precisa.


Enginyeria de detall

Després d’una avaluació de l’enginyeria conceptual i bàsica, procedim a precisar la informació amb majors detalls:

  • Verificar, confirmar i modificar les hipòtesis/solucionis del disseny.
  • Subministrar tota la informació tècnica, econòmica i legal al promotor del projecte.
  • Preparar les dades tècniques, detalls constructius i condicions en què ha de fabricar-se o construir-se el detall del projecte.

Memòria tècnica

Comptar amb experiència en la redacció de la memòria tècnica de qualsevol projecte és molt important, atès que aquest document acredita i referència el treball realitzat, de manera que ha de ser aval de la qualitat d’aquest.


Direcció d’obra i instal·lacions

Per a dur a terme obres i instal·lacions es requereix de la supervisió de professionals titulats, ja siguin Enginyers o Arquitectes, que coordinin i supervisin tot el procés. A ProCycla disposem d’un equip multidisciplinari, oferint solucions a les actuacions que requereixen de direcció d’obra i instal·lacions, especialment a la construcció d’obres i instal·lacions relacionades amb activitats en el tractament i gestió de residus, aigües i gasos.


Pressuposts, proveïdors i compres

La valorització econòmica en cada projecte requereix de coneixements en el sector, així com d’una àmplia relació de contactes i proveïdors.


Estudi de seguretat i salut

Pretén establir els riscos i mesures a adoptar en relació amb la prevenció d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment. També serveix per a establir les directrius bàsiques a empreses constructores, per a dur a terme la seva obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes.


Posada en funcionament

Realitzar un post seguiment, una vegada finalitzat el desenvolupament i implantació del projecte, és un altre dels serveis que ofereix ProCycla, amb la finalitat d’assegurar un correcte inici de l’activitat i així verificar/corregir possibles incidències.


Operació i manteniment

Gestió operacional i de manteniment en plantes de valorització de residus, aigües i gasos. Seguiment i control telemàtic i in situ, incloses propostes de millora i correccions.


Plans de gestió

A ProCycla creiem que l’execució exitosa i eficient dels nostres projectes s’aconsegueix no sols mitjançant el seu desenvolupament i implantació, sinó també a través del seu seguiment i posterior control. La nostra metodologia de treball, de manera general inclou:

  • Inici de projecte: recerca de la viabilitat del projecte i descripció de la seva finalitat i requisits.
  • Procés de planificació: avaluació del temps, costos i recursos necessaris per a l’execució del projecte (abast, programació, pressupost, equip, estructura i riscos).
  • Procés de comunicació: calendari, missatgeria i reunions.
  • Procés d’execució: integració, desenvolupament i finalització d’accions descrites en la planificació.
  • Procés de control: posada en funcionament i seguiment de totes les activitats en curs del projecte.
  • Fi de projecte: historial i informe de resultats.