PROCYCLA desenvolupa tecnologia per tractar residus ramaders


Les explotacions ramaderes generen una gran quantitat de purins i fems la seva gestió de la qual, a part de complicada, representa un cost important per als propietaris. ProCycla ha investigat i desenvolupat una tecnologia modular de baix cost per al tractament d’aquests tipus de residus, optimitzant la generació de biogàs mitjançant un procés de digestió anaeròbia. El reactor, amb configuració de tipus flux pistó modificat (FPM), part d’una capacitat mínima de tractament de 50 m3 (uns 2-4 m3/dia), podent-se augmentar de manera simple, en forma de mòduls. Aquest tipus de tecnologia permetrà a petites explotacions gestionar i aprofitar els residus generals en ella. ProCycla ha publicat recentment un article científic a on es posa de manifest el bon rendiment operacional i energètic de la tecnologia. L’estudi es pot obtenir al següent link: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/13/2628