30 Setembre, 2019

Serveis

Serveis


ProCycla compta amb gran experiència als camps  de la gestió i el tractament de residus orgànics, aigües i gasos, comptant amb laboratoris propis ben equipats i certificats. Amb seus a Llatinoamèrica (Xile) i Europa (Espanya), fomentem la transferència de coneixement i experiència de forma internacional, traduït amb la obtenció de solucions i serveis més eficients i sostenibles de valor afegit. La divulgació de publicacions científiques en diferents revistes de prestigi internacional demostra el caràcter innovador d’aquells aspectes científics i tècnics en cada una de les nostres solucions. Alguns dels nostres serveis son:

 • Enginyeria i disseny: direcció i coordinació d’obres, instal·lacions, posada en marxa i control ambienta (regulació i llicències)
 • Estudis de viabilitat tecno-econòmics: rentabilitat i financiació a curt/llarg termini
 • Laboratori: assajos i anàlisis en laboratoris especialitzats
 • Tramitacions i gestions: llicències ambientals i autoritzacions
 • Projectes: obres civils, instal·lacions i permisos
 • Seguiment: control en la operació i manteniment de les instal·lacions
 • Optimització de processos: mitjançant l’ús de tractaments físics, químics o biològics, augmentant eficiències de producció
 • Assessorament i consultoria: els nostres especialistes conten amb una àmplia experiència
 • Simulació de processos: computacionals i reals en prototips a mida.· Eines d’automatització i control: software personalitzat en cada cas per a tenir el control de processos.

Plantes de biogàs


La digestió anaeròbia és una fermentació microbiana en absència d’oxigen (O2) que dona lloc a una barreja de gasos, principalment metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), coneguda com ‘biogàs‘ i a una suspensió aquosa o  fang que conté els microorganismes responsables de la degradació de la matèria orgànica, anomenada ‘digestat’ o ‘digerit‘. La matèria prima, preferentment feta servir per a ser sotmesa a aquest tractament, és qualsevol biomassa residual amb alt contingut d’humitat, com restes de menjar, de fulles o herbes, residus ramaders, fangs de plantes depuradores d’aigües residuals urbanes (EDAR) i altres efluents residuals domèstic i industrials. El biogàs és empleat per a la generació conjunta d’energia elèctrica i tèrmica. El digestat és fet servir, generalment, com a fertilitzant orgànic per les seves millors propietats nutricionals, degut a la mineralització generada en el procés. La comercialització d’aquest digestat i d’altres subproductes generats es realitza a través de l’empresa col·laboradora Aroma SPA (https://aroma.global/).

Enginyeria


 • Disseny d’instal·lacions
 • Direcció i coordinació d’obres
 • Viabilitat i rentabilitat de la planta
 • Tramitacions i autoritzacions
 • Gestió de projectes

Simulació


 • Estudis computacionals CFD
 • Assajos en prototips reals
 • Optimització de processos
 • Anàlisi de laboratori
 • Automatització i control

Operació


 • Posada en marxa
 • Seguiment i control OPM
 • Assessorament i consultoria
 • Manteniment de plantes

Compostatge


ProCycla realitza la retirada de residus d’origen orgànic per a transformar-los a les nostres pròpies dependències mitjançant la tècnica de compostatge. Actualment, la generació de residus orgànics és cada vegada més elevada i la seva gestió pot resultar difícil, a més d’implicar un cost econòmic important, per a aquells que no puguin realitzar un tractament d’aquests residus a les seves pròpies dependències. A Xile, per exemple, es generen uns 17 milions de tones d’escombraries a l’any, representant el país líder a Sud-Amèrica en generació d’escombraries per càpita. No obstant, només un 17% de la població recicla, i només un 4,7% fa servir la tècnica de compostatge per a reduir i tractar de forma ecològica els residus orgànics. En aquest sentit, ProCycla ofereix un servei de retirada de residus orgànics, urbans o agropecuaris, per a traslladar-los i tractar-los a les seves pròpies dependències mitjançant el compostatge. El compost generat és empleat per a ser aplicat com a fertilitzant orgànic. L’empresa Aroma SPA (https://aroma.global/) és l’encarregada de comercialitzar aquest compost i altres productes generats en el procés.

Transport


 • Retirada i transport de residus al seu origen
 • Gestió i recollida de residus
 • Estudis de viabilitat

Tractament


 • Anàlisis de substrats i avaluació de nutrients
 • Optimització i millores fertilitzants

Compost


 • Venda de biomassa com a fertilitzant orgànic
 • Envasat de productes

Tractament d’aigües


Actualment, els sistemes de tractaments biològics d’aigües residuals ha crescut i augmentat de mida degut a la creixent demanda. Això implica majors consums d’energia i investigar noves tecnologies més compactes, econòmiques i respectuoses amb el medi ambient. Les microalgues son microorganismes fotosintètics capaços de generar biomassa orgànica a partir de fonts inorgàniques de carboni (CO2) i llum com a font d’energia. Requereixen una aportació d’aigua (H2O) per a realitzat la oxidació de la matèria orgànica, i per lo tant existeix un estalvi energètic de ventilació, a més d’una major eficiència en la recuperació de nutrients. ProCycla treballa en els dos sistemes principals de producció de microalgues: sistemes oberts (balses, raceways, piscines inclinades, tancs circulars) i sistemes tancats (càmeres, fotobioreactors). Les microalgues es presenten com una alternativa prometedora davant altres processos biològics aerobi i anaerobis. Aroma SPA (https://aroma.global/) treballa en la venta de biomassa algal obtinguda en els diferents processos.

Tractament


 • Sistemes de microalgues oberts i tancats
 • Sistemes d’aiguamolls
 • Estudis de viabilitat

Assajos


 • Anàlisi d’aigües a fotobioreactors i raceways
 • Anàlisis fisicoquímics de nutrients

Biomassa


 • Venta de biomassa algal
 • Fertilització orgànica

Depuració de gasos


La biofiltació d’efluents gasosos es defineix com un procés biològic utilitzat per al control i tractament de compostos volàtils orgànics i inorgànics presents a la fase gasosa. A la biofiltració, els microorganismes son els responsables de la degradació biològica dels contaminants volàtils continguts en corrents d’aire contaminat. ProCycla treballa en la depuració de gasos mitjançant el desenvolupament de biofiltres de LECHO ESCURRIDO. Aquests, amb bactèries especialitzades per a la eliminació de H2S, CO2, mercaptans i O2, presents a gases contaminants, presenta una solució més econòmica, pràctica i de menor mida respecte altres sistemes convencionals. L’eliminació del CO2 i H2S es troba entre el 95-100%

Tractament


 • Disseny de sistemes de biofiltració
 • Enginyeria i construcció
 • Estudis de viabilitat

Assajos


 • Anàlisis de gasos
 • Avaluació de rendiment

Cultius


 • Venda de cultius bacterians

Enginyeria i consultoria


Gràcies al nostre equip d’especialistes, a ProCycla contem amb experiència en el desenvolupament de projectes mediambiental, certificacions energètiques, enginyeria i activitats urbanístiques. L’avaluació i la realització de cada un dels nostres projectes de forma independent ofereixen solucions a mida complint amb el compromís per una gestió integral i sostenible amb el medi ambient.

Estudis ambientals


 • Estudis d’impacte ambiental
 • Estudis d’incidència paisatgística

Eficiència energètica


 • Certificacions d’Eficiència Energètica
 • Mesures correctores

Projectes ambientals


 • Activitats urbanístiques
 • Llicències, permisos d’obertura i obra